MINNESOTA
     Nov. 4, 2014 U.S. Senate

Card - 4" x 11".


"I'm ready to work harder than ever to make a difference in people's lives. And I hope you'll be with me."
 
 - Senator Al Franken


From taking on powerful special interests to protecting our seniors and standing up for our veterans, Al Franken uses Minnesota common sense for a balanced approach on the issues that matter to our families. At a time when partisanship and special interests are controlling too much of the agenda in Washington, Al Franken is working hard and getting things done for Minnesota.


Text "AL" to 97779 to opt in to automated text updates from the campaign.
www.alfranken.com
   /Sen.Franken   @alfranken


Al Franken is working hard for Minnesota by...


... Standing up to the big Wall Street banks and credit rating agencies for the shady practices that helped cause the 2008 economic collapse

... Working to make college more affordable by protecting hundreds of thousands of Minnesota students and their families from higher student loan interest rates

... Fighting to protect Medicare and Social Security

... Proposing new ways to save money by lowering the cost of Medicare prescription drugs

... Working to make sure that women get equal pay for equal work

... Working to raise the minimum wage so working families don't struggle to put food on the table and make ends meet

... Writing and passing a law that forces insurance companies to spend at least 80% of their premiums on patient care rather than on marketing and CEO bonuses

... Standing up for farmers by fighting to pass a Farm Bill that gives certainty to farmers and supports the next generation of Minnesota farmers, and by writing the energy section of the bill, which invests in job-creating rural energy programs

Vote for Al Franken on November 4th


PAID FOR BY AL FRANKEN FOR SENATE 2014
[union bug]

Card - 4" x 10".

"Senator Franken tau yog ib tug khiav haujlwm txhawb rau peb haiv neeg thiab peb yuavtsum tau nws los pab txhawb ntxiv nyob rau Washington. Peb haiv neeg yuavtsum sawv nrog nraim nws 100%!"
- Senator Foung Hawj


"Senator Franken
yog ib tug phoojywg uas peb ntseeg siab tau rau vim nws tawm suab rau yam uas tseemceeb rau peb haiv neeg xws Ii: txhawb kev kawm ntawv rau cov menyuam tseem yau thiab txhawb fab saib xyuas tibneeg txoj kev xav nyob rau cov tsev kawm ntawv."
- Saint Paul School Board Member Chue Vue


Vote Tuesday, November 4th. Mus pov npav rau hnub Tuesday, lub 11 hlis ntuj hnub tim 4.
 
Sen.Franken  @alfranken  www.alfranken.com
[union bug]
PAID FOR BY AL FRANKEN FOR SENATE 2014


Thawb tsab cai txog kev ua ntaub ntawv tsiv tebchaws ntawm Tseemfwv US Senate kom tho tau txoj lw mus rau kev ua pejxeem muaj Xamxaj, thiab pab peb tsev neeg thiab pejxeem nyob hauv xeev Minnesota.


•  Thawb tsab cai txog kev ua ntaub ntawv tsiv tebchaws ntawm Tseemfwv US Senate kom tho tau txoj lw mus rau kev ua pejxeem muaj Xamxaj, thiab pab peb tsev neeg thiab pejxeem nyob hauv xeev Minnesota.

•  Nee tus nyiaj haujlwm qis mus rau tus siab zog kom cov tsev neeg uas rau siab ua haujlwm thiaj Ii ua tau neej xws luag.

•  Saib xyuas kom cov tsev neeg uas ua haujlwm muaj kev tau txais kev kho mob uas zoo thiab tus nqi yuav them taus.

•  Saib xyuas kom peb cov menyuam muaj kev kawm tau zoo los ntawm kev txhawb txoj kev kawm ntawv rau cov menyuam tseem yau thiab txhawb fab saib xyuas tibneeg txoj kev xav hauv cov tsev kawm ntawv kom pab tau tej teebmeem uas peb cov menyuam muaj.

•  Rub kom cov tub ntxhais txoj kev kawm mus tau zoo sib xws los ntawm txoj kev tswj tus nqi kev kawm ntawv qib siab kom them taus thiab Nrhiav cov kev kawm haujlwm los rau tibneeg uas xav tau kev kawm.

•  Tiv thaiv haiv Hmoob kom tsis txhob muaj raug txim rau lwm lub tebchaws. Nws tau mus rau Tebchaws Nplog kom tsa suab txhawb tau rau kev nyabxeeb ntawm cov Hmoob uas rov qab los.

•  Rub kom tau lub meejmom thiab kev pab rau cov Hmoob qub tubrog raws Ii qhov lawv yuavtsum tau, nrog rau qhov chaw tshwjxeeb nyob rau Tebchaws Meskas thaj chaw thaum puv ib puas neesnkaum xyoo thiab kev tsim tsa kom tau tus pejthuam hu ua Hmong­-Lao Veterans Memorial.


Text "AL" to 97779 to opt-in to SMS messages